Общо условия и политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на Инфотел 2000

Предмет на Общите условия

Настоящата страница съдържа Общите условия, съгласно които Инфотел 2000 ООД, предоставя услуги и продукти на Клиентите си чрез интернет магазина smartstyle.bg. Клиентите изрично и безусловно се съгласяват с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Сайтът infotel2000.bg е собственост на Инфотел 2000 ООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София; ул. Опълченска №109, бл.42А, обект 5, вписано с ЕИК: 130292198; регистрационен номер по ЗДДС BG130292198, телефон за връзка: 02 9632031, имейл: office@infotel2000.bg, наричано по-долу в настоящите общи условия „Инфотел“.

  1. Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. При регистрация Клиентът е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

  1. Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

3. Информация за защита на личните данни

Инфотел 2000 изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Инфотел 2000 може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на Инфотел 2000: https://infotel2000.bg/page/privacy-policy или на адреса на седалището на дружеството.

Инфотел 2000 чрез infotel2000.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

По време на регистрацията си в infotel2000.bg Посетителят има възможност да се съгласи да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че потребителят не желае да получава рекламни съобщения, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

Инфотел 2000 гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. Инфотел 2000 защитава личните данни на Потребителят, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

Инфотел 2000 не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Инфотел 2000 във връзка с ползването на услугите от Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИНФОТЕЛ 2000 ООД.

Инфотел 2000 има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, само в съответствие с приложимото право.

Инфотел 2000 не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Инфотел 2000 не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Инфотел 2000.

Инфотел 2000 има право да инсталира на компютрите на Потребителя „Бисквитки(cookies)“, след изрично съгласие, което Потребителя предоставя при първоначалното посещение на страницата на търговеца посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки(cookies)“. Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. По всяко време Потребителя има право да оттегли съгласието си за инсталиране на „Бисквитки(cookies)“. При деинсталиране на Бисквитките, работата на сайта може да бъде влошена и определени страници да бъдат недостъпни.

Разкриване на информацията

Инфотел 2000 чрез infotel2000.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • Инфотел 2000 чрез infotel2000.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Инфотел 2000 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и общия регламент за защита на личните данни. Инфотел 2000 събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и общия регламент за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че infotel2000.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на infotel2000.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на infotel2000.bg. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез infotel2000.bg (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от infotel2000.bg.

Infotel2000.bg събира и използва информация от Потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на Потребителят, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на Потребителите при ползването на Infotel2000.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Infotel2000.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: OFFICE@INFOTEL2000.BG.

4. Съгласие с общите условия. Права на интелектуална собственост

Със зареждане на infotel2000.bg всеки един Потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на infotel2000.bg.


Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на infotel2000.bg, е собственост на Инфотел 2000. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на infotel2000.bg, без изричното писмено съгласие на Инфотел 2000. Клиентите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от infotel2000.bg за своя лична употреба.Посещението и разглеждането на infotel2000.bg не изисква регистрация от Потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на infotel2000.bg може да се изисква регистрация. Infotel2000.bg автоматично информира Клиентите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на Infotel2000.bg.


Със зареждане на infotel2000.bg, потребителят се съгласява, че Инфотел 2000 може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра infotel2000.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира Потребителят и да удостовери началото на ползване на infotel2000.bg, съответно съгласието на Потребителят с настоящите общи условия.

За да използва услугите на infotel2000.bg, които изискват регистрация, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на infotel2000.bg. При попълване заявлението за регистрация в infotel2000.bg Клиентът се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на infotel2000.bg данни.


Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на infotel2000.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на Потребителите до infotel2000.bg по никакъв начин не следва да се възприема от Потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Инфотел 2000 има право по всяко време да променя съдържанието на Infotel2000.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на Потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на infotel2000.bg се публикуват на infotel2000.bg и са достъпни за всички Потребители. Не е необходимо изрично съгласие на Клиентите за изменение на общите условия. Актуализираните общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на infotel2000.bg. Приложими за всяка покупка са общите условия в сила към датата на покупката, с които Потребителят се съгласява изрично към момента на покупката.

5. Препратки

Infotel2000.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез infotel2000.bg, Потребителят се съгласява и приема, че Инфотел 2000 не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в infotel2000.bg по никакъв начин не означава, че Инфотел 2000 одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на infotel2000.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. 

6. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни
 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Орган за алтернативно решаване на спорове

При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Клиентите могат да ползват и орган за алтернативно решаване на спорове на следния адрес: ONLINE РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8. Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целите общи условия.
За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите при приложение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на infotel2000.bg.