ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА FIZZY DISTRIBUTION®

(ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ Е ИЗТЕКЛА)

1. Организатор


1.1. Кампанията на
Fizzy Distribution /“КАМПАНИЯТА”/ се организира и провежда от „Инфотел 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Опълченска” № 109, Банишора, бл.42А, обект 5 -партер,  с ЕИК: 130292198, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на
www.infotel2000.bg, където ще са достъпни през целия период на КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница:
www.infotel2000.bg. Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в КАМПАНИЯТА.
1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка, представлявана от Организатора – “
Fizzy Distribution”.
1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на имейла на компанията –
office@infotel2000.bg

 

2. Период и място за провежданена КАМПАНИЯТА

2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 01.11.2023г. и продължава до 31.01.2024 г. (включително) или до изчерпване на наградите или скреч картите, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената крайна дата.

2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. КАМПАНИЯТА се провежда в търговските обекти, посочени изрично в точка 9.3. от настоящите Правила, обекти, 
находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само от посочените търговски обекти на територията на Република България.

 

3. Право на участие

В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на стартиране на КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи за Организатора или за свързани с Организатора физически и/или юридически лица, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

 

 

4. Участващи продукти

 

4.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти на марката Fizzy Distribution
4.2.  Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение, че продуктите участват в КАМПАНИЯТА.

 

 

5. Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА

5.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА желаещите да участват в нея трябва да закупят от описаните търговски обекти на Петрол АД  и Техномаркет България АД продукт/и с търговска марка “Fizzy Distribution”, на стойност минимум 15 лв. с включен ДДС и посочени в т. 4.1, да вземат скреч карта от касата след закупуването на продуктa/ите и след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.
5.2. За всяка покупка на стойност минимум 15 лв. с ДДС на продуктите, учстващи в КАМПАНИЯТА с търговска марка “
Fizzy Distribution”, участникът получава една скреч карта на касата на търговския обект.
5.3. Всеки участник има право на многократно участие в КАМПАНИЯТА. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на продукти “
Fizzy Distribution” на стойност по-голяма от 15 лв. с включен ДДС – няколко пъти, участникът има право да получи толкова броя скреч карти по т. 5.1, колкото стойността на заплатената от него сума е кратна на 15 лв. с включен ДДС, даващи му право на участие в КАМПАНИЯТА, е закупил. Служител на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак Х и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак Х или подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

 

6. Награди

6.1. Наградите в КАМПАНИЯТА са следните:

6.1.1. Fizzy Близалка Fizzou 40 гр. – общо 2520 бр.

6.1.2. Fizzy Плюшен ключодържател Fizzou – общо 200 бр.

6.1.3. Fizzy Чаша FIZZOU ROCK AND ROLLS – общо 140 бр.

6.1.4. Fizzy Плюшена играчка Fizzou– общо 130 бр.

6.1.5. Bluetooth колонка Music Sound MINI черна – общо 10 бр.

 

 

 

6.2. Наградите в КАМПАНИЯТА са разпределени в търговските обекти на Техномаркет България АД и Петрол АД.
6.3. Наградите, показани в рекламните материали на КАМПАНИЯТА, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди. Наградите се раздават на случаен принцип, в зависимост от наличността в съответния търговски обект.
6.4. Получаване на наградите:
6.4.1. Спечелилите награда получават наградата/ите си веднага от търговския обект, в който са участвали в КАМПАНИЯТА, срещу показване на печелившата/ите скреч карта/и и касова бележка за извършена покупка.
6.5. В случай че скреч картите и/или наградите бъдат изчерпани преди края на КАМПАНИЯТА /31.01.2024/ в определен търговски обекти и/или всички търговски обекти, то КАМПАНИЯТА ще бъде прекратена от Организатора предсрочно в определения търговски обекти и/или всички търговски обекти, за което ще бъде публикувано съобщение на 
www.infotel2000.bg.

В случай че след приключване на периода на КАМПАНИЯТА в търговски обекти са останали неспечелени награди и неотворени скреч карти, същите ще бъдат върнати на Организатора.
6.6. Не се допуска заменянето на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, както и други замени.

 

 

7. Ограничения на отговорността


7.1. Организаторът, Техномаркет България АД и Петрол АД не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с КАМПАНИЯТА.
7.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата КАМПАНИЯ, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, чиято скреч карта е използвана от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.
7.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
7.5. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на КАМПАНИЯТА, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.


8. Прекратяване на КАМПАНИЯТА и дисквалификация на участник

8.1. Настоящата КАМПАНИЯ може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ, при условията на т. 6.5. от настоящите Правила или по други основателни причини.
8.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на
www.infotel2000.bg, а участието на лицата се прекратява автоматично.
8.3. Забранени са действия от страна на участници в КАМПАНИЯТА, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в КАМПАНИЯТА или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на КАМПАНИЯТА си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

 

9. Разни


9.1. В рекламните материали за КАМПАНИЯТА, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в КАМПАНИЯТА. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват и задължават да ги спазват.
9.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора до съответните компетентни органи.

9.3. Търговски обекти, находящи се на територията на Република България, в които се провежда кампанията: 

Петрол, Мини март, ОМВ, Бриколаж, Техномаркет, Лайф, Абсолют плюс, Фуудуейз, Кико 1991, Едеа ритейл, ПАУНОВ – ООД, Централ парк – АД, Кентавър 66 ЕООД, Ив трейд 2016 ЕООД, ПРИСОВО EOOД, ЮППИ ООД, МАКС МАРК, ДЕСИ-2008 – ЕООД, ФАВОРИТ 19 – ЕООД, МИКРИТЕ – М – ООД, БЪЧВАРОВ СН – ООД, ДИМИТЪР ТЕРНЯНОВ – ЕТ, ФРУКТ-Н – ЕООД, МАГНИТ В-З – ДЗЗД, ДИМИТРОВИ ТРЯВНА – ООД, Грууп ООД

Настоящите правила влизат в сила от 01.11.2023 г.

Търговски обекти, в които ще се провежда промоционалната кампания

Петрол АД

ОБЕКТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

АДРЕС

   

102

Благоевград

Благоевград, бул. Димитър Солунски № 18

107

с. Кулата

Кулата, гп е79 преди гкпп

2130

Варна

Варна, бул. Владислав Варненчик № 260

3223

Видин

Антимово, международен път Е 79, вход от Румъния, 2-ри км. вдясно

4102

Плевен

Плевен, местност  „Бъчвата“,  ул.“Гривишко шосе“ №1

4228

Велико Търново

Велико Търново, ул. „България“ № 74

4421

Ябланица

АМ „Хемус“ Варна-София, на 69 км.

5106

Пловдив

Пловдив,  бул. „Васил Априлов“ № 76

5138

Карлово

Карлово

5139

Пловдив

Пловдив, жк Tракия, бул. Цар Cимеон, Околовръстно шосе

7106

София

София, район Люлин, ж.к. Люлин 5, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 109

7116

София

АМ “Tракия“ посока София, 1-ви км.

7129

София

София, ул. „Николай Хайтов“  № 25, срещу КАТ бул. Драган Цанков

7144

София

София, ж.к.Надежда 3, ул. „Хан Кубрат“ № 53  /околовръсно на Надежда/

7146

София

София, бул. „Тодор  Каблешков“ № 94 /последна спирка 74, 76/

7151

София

София, бул. „Симеоновско шосе“ № 93а, срещу Хотел Амбасадор

7210

Самоков

Самоков, бул. „Софийско шосе“ № 42, изх.София

7231

с. Яна

АМ “Хемус“, гара Яна

7311

с. Драгичево

С. Драгичево – гп е79 – Перник – София

8143

Оризово

Автомагистрала Тракия 162 км., София – Бургас

8301

Кърджали

Кърджали, бул. „Беломорски“, автогара

8116

Гурково

Гурково, Вход от Нова Загора и Сливен

5123

Асеновград

Асеновград , местност „Св. Марина“, ул.Бачковско шосе

6404

Антоново

Антоново, главен път София – Варна

5205

Септември

Септември, ул. Велинградско шосе

5117

Кричим

Кричим,  бул. „Tракия“  №22

2304

Шумен

Шумен, местност Мералък – 5 км.

4411

с. Златна Панега

с. Златна панега, общ. Ябланица, ул. „Опълченска“ 55

3207

Белоградчик

Белоградчик,  ул. Цар Иван Срацимир № 35, главен път Белоградчик/Видин

4113

с. Българене

с. Българене, общ. Левски, главен път Русе – София, изход за град София

8309

с. Черноочене

Черноочене местност „‘Юсуф Дуду“, с. Среднево

6106

Русе

Русе, местност „Харманлъка“, бул. „хр. Ботев“, Път Русе – Варна, изход

1302

Ямбол

Ямбол, ул. Европа № 32

2307

Велики Преслав

Преслав, ул. Борис спиров № 47

4111

с. Радомирци

с. Радомирци, общ. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ 1а

6705

Русе

Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. „Тутракан“, в  района на Дунав мост

1208

Нова Загора

Нова загора, с. Стоил Войвода – изход за АМ Tракия

4127

Левски

Левски, ул. „Цар Йван Асен 2“, изход за Плевен

8102

Ст. Загора

Стара Загора, местност „Бешбунар, изход за град Казанлък

2311

Нови пазар

Нови пазар, път Варна/София

3103

Враца

Враца, ж.к. Хранително-вкусова зона, ул. „Илинден“ № 2, главен път София/Видин

5119

Стамболийски

с. Цалапица, местност „Орта хан“

4225

Велико Търново

Велико Търново, главен път Варна – София, на входа от Варна

7220

Етрополе

Етрополе, вх. Златица  бул. „Руски“ 188

2136

Варна

с. Приселци, обл. Варна, местност Харамията – 5 км посока Бургас

7102

София

София, бул. Пенчо Славейков

8305

Ивайловград

Ивайловград, ул. „Капитан Петко Войвода“ №2

5120

Съединение

Съединение, бул. „Пловдив“

4409

Луковит

Луковит, ул. „Възраждане“ 1, кв. Хумник

2117

Бяла

Бяла, ул. Трифон Милушев

3104

Мездра

Мездра, изход София

5309

Златоград

Златоград, ул. „България“ № 31

5307

Пампорово

Чепеларе, к.к. Пампорово

4303

Трявна

Трявна,  ул. „Ангел Кънчев“ №154

Техномаркет България АД

ТЕХНОМАРКЕТ ДОБРИЧ

ул. „Дунав“ 53

ТЕХНОМАРКЕТ СЕВЛИЕВО

ул. „Стефан Пешев“ 90А

ТЕХНОМАРКЕТ КАРЛОВО

местност Кантона 219

ТЕХНОМАРКЕТ СМОЛЯН

ул. „Белия камък“ 24

ТЕХНОМАРКЕТ ПЕРНИК

ул. „Сини Вир“, Ритейл Парк Перник Плаза

ТЕХНОМАРКЕТ САНДАНСКИ

ул. „Тодор Каблешков“ 7

ТЕХНОМАРКЕТ ГАБРОВО

бул. „Васил Априлов“ 40, Мол Габрово, ниво 2

Верига магазини „Life”- гр. Плевен, гр. Троян и гр. Козлодуй:

Плевенбул. „Сторгозия“ 67-69, 5802 ж.к. Сторгозия, Плевен
Плевенул. „Еделвайс“ 22, 5802 ж.к. Сторгозия, Плевен
Плевенул. „Неофит Рилски“ 51, 5809 Плевен Център, Плевен
Плевенул. „Васил Априлов“ 14, 5809 Плевен Център, Плевен
Плевенул. „Цар Самуил“ 129, 5804 Плевен Център, Плевен
Плевен ул. „3-ти март“ 35, 5803 Плевен Център, Плевен
Плевенж.к. Дружба I, 5806 ж.к. Дружба I, Плевен
Плевен ж.к. Дружба ІV 422Д, 5806 Дружба 4, Плевен
Колодуй ул. Кирил и Методий №6, 3320 Център, Козлодуй
Троян ул. „Димитър Икономов-Димитриката“ 53, 5600 Лъгът, Троян

Верига магазини „Абсолют плюс“ – гр. Левски и гр. Павликени:

Левски ул. Хан Аспарух 1А, 5900 Център, Левски
Павликени  5200 Център, Павликени

Верига магазини „Фуудуейс-ЕООД“ – гр. Стара Загора

Стара ЗагораМол Галерия Стара Загора

Магазин „Кико-1991 - ЕООД“ – с. Голяма Желязна:

с. Голяма Желязнас. Голяма Желязна 

Верига магазини  „Едеа ритейл“ – гр. Русе:

Гр. РусеМОЛ Русе бул. Липник – Магазин ЕДЕА РИТЕЙЛ ет.1 

Паунов ООД - гр. Тутракан

Гр. Тутракангр. Тутракан, ул. „Силистра“ 12

Централ парк - АД

град Силистра Силистра , ул. Гено  Чолаков 1 супермаркет Централ Маркет ет-1

Кентавър 66 ЕООД

село Калипетровос. Калипетрово ул.Ново Петрово 59В

ДЕСИ-2008 - ЕООД

село Медковецc.Медковец, ул.Георги Димитров 23 хр.Магазин Деси

МИКРИТЕ - М - ООД

гр. БелоградчикБелоградчик, ул.Стара Планина  6
РуженциРуженци, ул Г.Димитров 27 Хранителен Магазин

ЮППИ ООД

гр. Горна ОряховицаГр. Горна Оряховица, ул. ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 10, Супермаркет

МАКС МАРК

гр. Горна ОряховицаГр. Горна Оряховица, ул. ВИЧО ГРЪНЧАРОВ 10, Супермаркет

Фуудуейс – гр. Бургас

гр. Бургасбул.Янко Комитов  6 – Mall Galeria Burgas, кафе шоп WaysShop

БЪЧВАРОВ СН - ООД

ул. Гоце Делчев 15- хранителен магазин

ДИМИТЪР ТЕРНЯНОВ - ЕТ

с. Гърменс. Гърмен, ул. Първа 30

ФАВОРИТ 19 - ЕООД

Пловдив,
град Съединение ул. Александър Стамболийски 18, Супермаркет Фаворит

МОСЮ БРИКОЛАЖ

БЛАГОЕВГРАДжк. Струмско, ул. „Яне Сандански” 1
Софиябул. „Европа” №171
Перникул.“Юрий Гагарин“ №2А, Ритейл парк, Перник Плаза, маг.15
Варнажк. Младост, ул. „Вяра” №3
Пловдивбул. „6 септември” №223А
Софияул. „Околовръстен път“ №214, ПК 1434 , София 
СофияБул. „Цариградско шосе“ 115, 1784 София
Бургас бул. „Захари Стоянов” №1, 8009 Бургас

ФРУКТ-Н - ЕООД

Видинул. Александър Хаджиспасов 7, магазин Фреш 3 гр.Видин

МАГНИТ В-З - ДЗЗД

с. ИновоМагнит – обект 7; с. Иново, ул. Димитровски завет 61 

ДИМИТРОВИ ТРЯВНА - ООД

Трявнаул. Възрожденска 18А, маг. Свежест ; гр. Трявна 

Мини Март

СофияСофия 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ No. 99, бл. 55, вх. А, ет. 1
Софиягр. София 1700, район Студентски, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ No. 11-B, бл. 3, ет. 1
Софиягр. София, п.к. 1463, район Триадица, бул. Патриарх Евтимий No. 61
Софиягр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги С. Раковски” № 68, ет. 1
Софиягр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 75
Софиягр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 1-3
Софиягр. София 1000, район „Илинден“, ж.к. „Илинден“, ул. „Зографски манастир” № 15, бл. Сити парк вх. Г, ет. 1, обект Магазин № 7
СофияСофия 1000, район Оборище, ул. Бачо Киро № 4
СофияСофия 1309, Район Възраждане, бул. Димитър Петков №64
СофияСофия 1202, район Сердика, ул. Г.С. Раковски № 29, вх. 1, ет. -1
Софиягр. София 1229, район Надежда, ж.к. „Надежда“, ул. “Кумановски бой“ №12, ет.1
СофияСофия 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, бул. Опълченска, бл. 42А, вх. Ж, ет. 1
СофияСофия 1618, район „Витоша“, ул. „Александър Пушкин“ № 34-Б, ет. -1, обект 1
СофияСофия 1408, район Триадица, ул. Нишава № 107, ет. -1
Софиягр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 125, ет. 1
Софияград София 1729, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 564, вход А, етаж 1
Софиягр. София, ул. Поп Харитон 1 (кв.Редута) 
Софиягр. София, ул. Шипченски проход 43А (Елисавета Багряна)
Софиягр. София 1700, район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 21 – А, бл. 9, вх. В, ет. 1
Софиягр. София, ул. Марагидик №10
Пловдивгр. Пловдив, ул. Мортагон №5
СофияГр. София, кв. Иван Вазов, ул. Ярослав Вешин, бл. 41, вх. А, ет. 1
Софиягр. София 1164, район „Лозенец“, кв. „Лозенец“, ул. „Вишнева” № 12, ет. -2, обект Магазин № 3

ОМВ

СофияОколовръстен път № 2 ( разклона между Симеоновско шосе и Бистришко шосе ) 
Стара Загорапосока Бургас, ул. „Руски“ 1 
ОсиковицаАМ Хемус 57 км. с. Осиковица, общ.Правец, обл. Софийска. Посока София-Варна
Бургасул. „Стеафан Стамболов“ 1, посока Бургас  – София до Метро
Софияпосока център към Люлин точно след тунела  ,бул. „Пиротски“ 1 ,до магазин Лабиринт 
Търговищеоколовръстен път София-Варна Промишлена зона. Международен път А-2
Велико Търновопосока  София , срещу търговски парк ЦБА  и Техномаркет, Практикер. Официалният адрес според действащия кадастър е ул. ”Магистрална” №12 
Кърджалибул. ”Беломорски”, посока Хасково към Момчилград, след Автогара, до магазини „Технополис” и Лидл”
БелоземАМ Тракия – Белозем 152 км. Посока Бургас-София преди разклона за Раковски. Област-Пловдив
Виноградец1035 Тракия Виноградец 73км.: Посока София към Пловдив 
Софиябул. „България“ 45, посока център, след Била и Джъмбо 
СофияОколовръстно шосе – под кв.Бояна, посока Младост, след детелината с бул.България и преди б-ция Шел и Макдоналдс.
Софияул. „Гюешево” № 83 (до Бизнес център Сердика)
Софияж.к. „Младост“ 1А, бул. „Александър Малинов” 19, ориентири – Търговски комплекс „Пътеките”, автосалон на Мото Пфое
ОсиковицаОсиковица, АМ Хемус-57 км./запад ,посока Варна-София
ОризовоАМ Тракия 165км-юг, посока Бургас – преди разклона за Плодовитово
КаспичанАвтомагистрала „Хемус” 365-ти километър дясно, между гр. Шумен и гр. Каспичан
КаспичанАМ Хемус 356 км посока Варна – София след разклона за Каспичан и Н. Пазар
БлагоевградГл.път Е79, 2 км след Благоевград ,посока София, точно преди разклона за с. Рилци
ДинкатаАвтомагистрала Тракия, Посока Пловдив към София, след отбивката за Пазарджик.
Автомагистрала Тракия + 277 км273 км. в посока Бургас
Дражево278 км+700 м, посока Бургас-София
Даскаловокм 17+150, ляво (посока София)
Пловдивс. Царацово, община Марица, област Пловдив, Голямоконарско шосе, местност Радиновски герен 264
Софияпосока от квартал Горубляне към Панчарево и курортен комплекс Боровец, зад караулката на Околовръстен и Международен път Е79
София„Цариградско шосе“ №62 спирка Окръжна Болница посока Пловдив
Софиябул. „Ботевградско шосе“ – София  вход , след разклона за Кремиковци
Софиябул. Цариградско шосе след Метро посока Пловдив  до автоборса Горубляне 
Горно Александровоместност ПЕТОЛЪЧКА – главен път София-Бургас, на 30 км от гр. Сливен в посока гр. Бургас
ХасковоДимитровградско шосе – изход за Димитровград 
Поповицаобл. Пловдивска. Разклона за Свиленград и Бургас. Международен път Е 80
Софияпосока изхода на София за магистрала Хемус, кв. Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“
Пловдивбул. „България“ 97 до Хотел Санкт Петербург 
Велико Търновомагистрален път София-Варна –юг, ул. „Магистрална“ 6
БялаПосока към В.Търново и Русе, бул. „Колю Фичето“, международен път Е 85

Ив трейд 2016 ЕООД - Чери Маркет

Велико Търновогр. Велико търново , Cherry Мarket 

Грууп ООД

град Петрич ул. Солунска №17
град Петрич ул. Папульо №34
град Петрич ул. Стою Хаджиев №1
град Петрич ул. Тракия №1
град Петрич ул. Цар Симеон №24